Relocation

פעילות עסקית חוצת-מדינות היא דבר שכיח כיום ומחייבת לעיתים העברת עובד לפעילות החברה במדינה אחרת.
צבירן מציעה שני סוגי שירותים בנושא זה:
1. הגדרת חבילת השכר וההטבות לעובד היוצא לשליחות במדינה אחרת.
2. הגדרת מדיניות ה-Relocation של המעסיק שכוללת, בין היתר, את ההיבטים הבאים:

  • סוגי המשימות
  • תהליך האישורים והקצאת העלויות הפנימית בחברה.
  • יחסי עובד-מעביד.
  • היבטי השכר – שכר הבסיס, בונוסים, תמריצי מכירות, שעות נוספות וכדומה.
  • הטבות – חופשה, מחלה, ביטוח פנסיוני, רכב וכדומה.
  • זכאויות בגין המעבר – טיסות, משלוח, דיור, חינוך, חופשת מולדת וכדומה.
  • מדיניות בנושאי מיסוי, מקום הפקת תלושי השכר, מטבעות והחזרי הוצאות.
  • אירועים מיוחדים, כגון, חזרה מוקדמת, לידה במהלך השליחות, בני-זוג היוצאים לשליחות וכדומה.