תגמול הוני – אופציות ומניות

תגמול הוני משמש לרוב כתכנית תגמול ארוך טווח (Long Term Incentive). המטרות הן בדרך-כלל שימור עובדים, התאמת האינטרסים של העובדים לאלו של בעלי המניות ומשיכת עובדים מצטיינים.
צבירן מציעה יעוץ לחברות בהגדרת מדיניות התגמול ההוני ובכלל זה:

  • הגדרת העובדים הזכאים וגודל ההענקה שיקבלו בהתאם לנתוני השוק הייחודיים של צבירן.
  • בחירת כלי התגמול המתאימים (אופציות, מניות חסומות, RSUs, SARs, ESPP, תכניות פאנטום).
  • הגדרת תקופות ההבשלה (Vesting), תנאי ביצוע, מועד הפקיעה (Expiration), אופן המימוש       (למשל Net Exercise) וכדומה.
  • קביעת יעדי/מגבלות הדילול.
  • סימולציות של עלויות המעסיק, הדילול לבעלי המניות והרווח הפוטנציאלי לעובד.
  • הגדרות הנוגעות לתסריטים עסקיים (מיזוג, רכישה, הנפקה וכיוצ"ב) ומעגל החיים של העובד (גיוס, הענקות Refresh, סיום העסקה, חופשה ללא תשלום, פרישה לגמלאות וכדומה).
  • ליווי בתהליכי קבלת החלטות מול דירקטוריון וגופים מייעצים למשקיעים (אנטרופי, ISS).