תגמול בכירים (Executive Compensation)

אחד הכלים המשמעותיים שבידי הדירקטוריון והמנכ"ל בהכוונת מדיניות ההנהלה ובהשפעה על הצלחת הארגון הוא תגמול הבכירים. מאגר הנתונים הייעודי של צבירן מבוסס על נתוני אמת מתוך סקרי השכר (ובפרט סקרי ההנהלה הבכירה) ומתעדכן באופן שוטף. בין שירותי היעוץ נכללים:

  • סקרי שכר והטבות יחודיים לדרג הבכיר.
  • בניית מדיניות תגמול בכירים ועדכונה מעת לעת (בחברות פרטיות וציבוריות כאחד מתוקף תיקון 20).
  • ליווי החברה במשא ומתן ותהליך אישור המדיניות בוועדת התגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית מול משקיעים מוסדיים ופרטיים.
  • בניית תכניות שכר משתנה מבוסס תוצאות למנכ"ל ולצוות הנהלה תוך שמירה על איזון בין האינטרסים של כל בעלי העניין (בעלי מניות; דירקטוריון; מנכ"ל והנהלה).
  • בניית תכניות תגמול הוני על בסיס נתוני שוק; מודלים משתנים של תגמול ארוך טווח ושילוב אלמנטים מבוססי זמן או ביצועים בהתאם לצורך.
  • בניה וליווי הסכמי העסקה של נושאי משרה בכירים.
  • בנייה וישום תכניות תגמול נדחה מתוך מטרה למקסם את החיסכון ארוך הטווח של בכירי החברה.