ניתוח שוק פערים והמלצות

סקרי השכר וההטבות של צבירן מיצרים מידע אמין ועדכני לשולחנו של המנהל ומהווים את הרובד הבסיסי של תמונת השוק ומיצובה היחסי של החברה. עם זאת, כדי להתוות ולנהל באופן מיטבי את מדיניות התגמול בחברה יש לנתח את תוצאות הסקרים במגוון חתכים, על מנת לגבש תמונה ברורה לגבי מצבה של החברה, כבסיס לקבלת החלטות בנושא. פעילות הייעוץ בתחום זה מהווה שירות משלים לסקרי השכר וההטבות. השירותים בתחומים אלו כוללים:
הגדרת בסיס ההשוואה – מיהו השוק? כלל המעסיקים? חיתוך של גודל חברה ומגזר עסקי?
ניתוח חבילת השכר מתבצע בשני רבדים:

  • ניתוח ברמת המאקרו – מתמקד בתמונה המצרפית של כלל העובדים בארגון ומאפשר מבט כללי לגבי    מיצובה ביחס לארגונים אחרים.
  • ניתוח ברמת המיקרו – מתמקד בכל אחד מעובדי הארגון ומנתח את מיקומו היחסי (Comp Ratio)    ביחס לרמות השכר המקובלות בעיסוק שהוגדר.
    הניתוח מאפשר להנהלת החברה קבלת תמונת מצב מפורטת של מצב השכר בחברה:
  • ביחס להוגנות השכר בתוך החברה (הוגנות פנימית).
  • ביחס להשוואה החיצונית (מיצוב ביחס לחברות אחרות).
  • פער בין רצוי ומצוי ותכנון הגישות המיטביות לטיפול בפער.
  • טיפול נקודתי בעובדים ספציפיים ו/או בקבוצות ספציפיות.
  • ניתוח חבילת ההטבות.

שירותי הייעוץ בתחום זה מבוססים על סקר תנאי עבודה והטבות נלוות המופק על ידינו. כחלק משירותי היעוץ נבחנת מדיניות הארגון ומיצובה היחסי במכלול הנושאים הקשורים בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים. צבירן מסייעת בגיבוש מערך ההטבות ומדיניות התנאים הנלווים המתאימים למדיניות ולתרבות הארגונית של החברה, ליכולותיה הפיננסיות ולמיצובה הרצוי ביחס למקובל בשוק.
הניתוח מתבצע בשני רבדים:
ניתוח איכותי – ניתוח מכלול ההטבות בחברה אל מול המקובל בשוק בהתאם לסקלה של 1-5. הניתוח מאפשר קבלת תמונה מפורטת של מיצוב מדיניות הארגון הנוכחית בכל אחד מהנושאים ותתי-הנושאים ביחס לכל הטבה.
ניתוח כמותי – השוואת ההטבות העיקריות (אותן ניתן לכמת) בשני פרופילים– עובד ומנהל – ויצירת בסיס כספי להשוואת חבילת ההטבות בחברה. הניתוח מאפשר קבלת תמונה מספרית של הפער הקיים בין חבילת ההטבות בארגון למקובל בשוק.