מוקדי שירות ואנשי מכירות

סקר השכר בתחום מוקדי שרות ואנשי מכירות הושק בשנת 2008 ומהווה מוצר משלים לסקרי השכר “המדד של צבירן”.
הסקר מתמקד במאפייני ההעסקה השונים לאוכלוסייה זו ומנתח את רמות השכר בהעסקה על בסיס שעתי והעסקה על בסיס שכר חודשי בנפרד. בנוסף, מנותחות בסקר ההטבות העיקריות המקובלות לאוכלוסיות העובדים הספציפיות בשתי הקבוצות.
ממצאי הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחד מהארגונים המשתתפים בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני הארגון אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תחום מוקדי שרות ואנשי מכירות.